زیر حاکمیت طالبان برای بانوان، یک روز یک سال می گذرد

از حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، همه جا حکایتی از مشکلات و روایتی از معضلات است. این حاکمیت فرو رفتن مردم در گودال از مشکلات و بدبختی ها را بازگو می کند. مردم در همه عرصه های زنده گی متأثر و متضرر شده اند و اما؛ زنان بیشتر از همه آماج سختی ها قرار گرفتند که مشکلات و معضلات آن ها روز افزون بوده است

طالبان با وضع نمودن محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، آزادی بانوان را به اسارت کشیدند و رویا ها و آرزو های شان را نابود کردند. روز های زنان افغان اکنون سیاه و محیط و ماحول شان تنگ و تاریک شده است.طالبان زنان را به عنوان جنس دوم و وسیله‌ برای و تولید نسل میدانند. طالبان هیچ گاهی با مردم به ویژه زنان افغان وجه مشترک برای تعامل و همپذیری نداشته است. هر چند زنان در جامعه افغانی در طول تاریخ شاهد مشکلات و خشونت ها بوده، ولی زیستن بانوان در زیر سیطره این گروه زن ستیز با مشکلات فراوانی همراه است. در واقع اندیشه و تفکر این گروه نه تنها در تقابل و مخالفت با حضور و مشارکت زنان در جامعه و سیاست قرار دارد، بلکه برای محکومیت فعالان و زنان آزادی خواه از هیچ نوع اقدام خشونت بار دریغ نه ورزیده اند 

امروز زنان و دختران افغان  در یک موقف ابزاری برای طالبان به منظور معاملات سیاسی با جامعه جهانی مبدل شده اند. از بسته ماندن دروازه های مکاتب به روی دختران تا خانه بدوش شدن زنان شاغل، از پوشش اجباری و محدودیت سفر تا آزار و اذیت اداره امر به معروف و نهی منکر و بسا نا به سامانی های دیگر، همه و همه پیام دهنده حذف سیستماتیک و بیرون راندن زنان از متن جامعه می باشند. در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان، زنان در کل حضور ندارند که این عمل در فرجام منتهی به فلج شدن جامعه خواهد شد

اخراج دانشجویان زن از خوابگاه های دانشگاه و محدود ساختن رشته های تحصیلی توسط طالبان، محدود ساختن زمینه های تحصیلی برای دختران افغان است

آن عده زنانی که تنها نان‌آور خانواده های خویش اند، به نحوی کهشوهران و یا سرپرستان خانواده های ‌شان را از دست داده، حالا دیگر فرصتی برای درآمد و عاید از طریق کار و شغل ‌برای شان باقی نمانده است. سرپرستی و مدیریت خانواده ها، مشکلات و بار سنگینی است که زنان افغان متحمل شده اند. زنان برای برداشتن این بار گران، ناگزیر اند به گدایی روی آورند و یا در جاده ها دست فروشی نمایند که درآمد شان اندک و حتا به حد هیچ خواهد بود 

جو اقتصادی افغانستان در زیر حاکمیت طالبان، تورم نرخ بیکاری و فقر و از سوی هم گرانی مواد و اجناس در بازار هاست. خانواده ‌های فقیر برای زنده ماندن حتا مجبور به فروش فرزندان (دختران) ‌شان نیز شده اند. آینده فرزندان فروخته شده، چگونه خواهد بود؟ درک این معضله نهایت دشوار است

از سوی هم؛ وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در عرصه های آموزشی و کاری بر شخصیت و آزادی زنان و دختران تأثیرات منفی گذاشته است. یک روز گذراندن در سایه تاریکی ها با کوله بار از سختی ها به مثابه یک عمر ماندن در زندان می باشد. محرومیت از حقوق و آزادی، انگیزه بود برای شماری از زنان و دختران تا اعتراضات خیابانی راه اندازینمایند که در پی‌‌ این اقدام، طالبان عده از دختران و زنان معترض رابازداشت و زندانی نمودند. این زنان و دختران که برای دادخواهی و مطالبه حقوق شان ندای (درس، نان، کار و آزادی) را سر داده بودند، به جای مکافات، شکنجه و زندان را تجربه کردند و مجازات شدند که این حق آنها نبود و  این گونه محکومیت و سرکوب شدن زنان، پذیرفتنی و قابل تحمل نیست

اکنون زنان افغان با دنیای از مشکلات تنها در مقابل طالبان ایستاده اند. زنان افغان،  پاسداران اصیل آزادی و ممثلان واقعی دموکراسی در مصاف لشکر تاریکی و دشمنان روشنایی و آزادی قرار گرفته اند. اما این مبارزه در میدانی که حاکمیت طالبان است، عاری از چالش‌ و درد سر نخواهد بود. با وصف تحمل مشکلات و قربانی ها، زنان فداکار شانه خالی نکرده اند و هرگز میدان مبارزه را ترک نخواهند نمود؛ لیکن چه کسی برای امداد و حمایت این ها سربلند خواهند نمود؟

نويسنده ؛ عايشه فعال حقوق زنان و كودكان