ما نمی‌توانیم نفس بکشیم

طالبان به دنبال تحقق اهداف شان با شکنجه روحی و روانی زنان هستند،
گروه طالبان همه روزه زنان افغانستان را با بستن مکاتب ،دانشگاه ها و پوشانیدن حجاب طالبانی با مرگ تدریجی امتحان می‌کند
اینجا زنان نمی‌توانند نفس بکشند.