مسدود کردن سیستماتیک مراکز آموزشی در کشور نگران کننده است  

مسدود کردن سیستماتیک مراکز آموزشی در کشور نگران کننده است 
پس از سقوط جمهوریت در کنار زنان ،دانش آموزان نیز، به ویژه در غرب پایتخت قربانی قیودات سختگیرانه طالبان و نبود امنیت شده ،عواملی که باعث مسدود شدن ده ها آموزشگاه گردیده است 
جامعه جهانی نباید در برابر این استبداد خاموش بماند
.ما (شهروندان افغانستان) نباید اجازه دهیم تا دَر علم مسدود و َدَر انتحار گاه ها باز شود
.طالبان باید پاسخگو باشند که چرا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکام بوده اند