مسدود کردن سیستماتیک مراکز آموزشی در کشور نگران کننده است  

پس از سقوط جمهوریت در کنار زنان ،دانش آموزان نیز، به ویژه در غرب پایتخت قربانی قیودات سختگیرانه طالبان و نبود امنیت شده ،عواملی که باعث مسدود شدن ده ها آموزشگاه گردیده است  
.جامعه جهانی نباید در برابر این استبداد خاموش بماند 
.ما (شهروندان افغانستان) نباید اجازه دهیم, I  تا دَر علم مسدود و َدَر انتحار گاه ها باز شود 
.طالبان باید پاسخگو باشند که چرا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکام بوده اند